Servisio i dag

Kompetencer

Klik på cirklerne for at læse mere om vores kompetencer.

Tværfaglige kompetencer
Tværfaglige kompetencer

Tværfaglige kompetencer

Vores ansatte har en bred og solid erfaring fra beskæftigelsesområdet og udgør et tværfagligt team af socialrådgivere, virksomhedskonsulenter, psykologer, psykoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsterapeuter og psykomotorikere. Hertil kan vi i særlige sager trække på almenmediciner og psykiater.

Vi har endvidere opbygget et veluddannet mentorkorps, der tæller over 50 mentorer med mangeartet erfaring og forskellige sproglige kompetencer. Mange af vores mentorer har således flersproglige kompetencer og taler blandt andet arabisk, tyrkisk, farsi, dari, pashto, kurdisk, russisk, serbisk, somali, i alt taler vi 30 sprog udover dansk. At mentorerne kan tale borgeres sprog skaber forudsætning for en god relation mellem borger og mentor – og dermed grundlaget for et godt mentorforløb.

Metodisk tilgang
Metodisk tilgang

Metodisk tilgang

Vi arbejder multiteoretisk og bruger bevidst de teorier og vinkler på samarbejdet med borgeren, som vi i den aktuelle situation vurderer, vil give størst udbytte for den enkelte. Vi har øje for at støtte borgeren i at mobilisere egne ressourcer og til at handle aktivt i forhold til egen helbreds- og arbejdsmæssige situation. Vi inddrager borgerne gennem hele forløbet, så de kommer ud af forløbet med erfaringer og konkrete værktøjer, som de kan bruge fremadrettet. Vi arbejder efter trædestensmetoden, med 12 trædesten. Trædestenene danner en struktur for vores arbejde med borger og angiver de trin som borger kan bruge en eller flere af på sin rejse mod job eller uddannelse. I trædestenene har vi indlagt de forskellige faglige og vejledningsmetodiske elementer, som vi mener, er afgørende for at borger opnår job eller uddannelse. Borger går forskellige veje og vælger forskellige sten. Nogle tager længere skridt end andre, og nogle starter på sten 3, mens det for andre giver mening at bruge alle 12 sten.

Som en del af vores forløb igangsætter vi parallelle indsatser for at understøtte udredning af borger i forhold til sociale, sundhedsmæssige og psykiske problemstillinger. Vi arbejder i en koordineret og reel helhedsorienteret indsats, der øger og udvikler arbejdsevnen, øger mulighederne for opstart i uddannelse og job samt skaber grundlag for udredning og solid dokumentation til jobcentret.

Ved behov etablerer og koordinerer vi individuelle støtteforanstaltninger for borgeren. Det sker, hvis vi vurderer, at der er behov for en støtte/kontaktperson, hjælp til børnene, eller hvis vi fx vurderer, at borgeren har brug for hjælp via andre forvaltninger i kommunen.

Jobperspektivet er dog altid nærværende i vores arbejde. Man bliver klar til arbejdsmarkedet ude på arbejdsmarkedet. I Servisio går virksomhedsplacering hånd i hånd med de øvrige understøttende aktiviteter.

Netværk
Netværk

Netværk

I Servisio har vi et solidt virksomhedsnetværk, særligt inden for brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. Vi samarbejder endvidere med vikarbureauer om at rekruttere personale til ledige stillinger, inden for en lang række fagområder, herunder Social-og Sundhedsområdet og byggebranchen. Gennem vores virksomhedsnetværk skaffer vi således jobåbninger og nye karrieremuligheder.

Vi bruger fuldtidsjob, vikarjob, småjob, løntilskud og virksomhedspraktik, også på lavt timetal.

Herudover har vi vores eget call- og fastholdelsescenter. Igennem centret opsøger vi virksomheder for at have de rette virksomhedsåbninger til ledige- og sygemeldte, når de skal tilbage på arbejdsmarkedet. Call- og fastholdelsescentret har også en vigtig funktion i forhold til at have den løbende kontakt til arbejdsgiverne, så det altid er muligt for arbejdsgiverne at komme i kontakt med en konsulent, og få den service de har behov for.

Relationer
Relationer

Relationer

I Servisio ser vi det som en forudsætning for at skabe en god relation, at vi er empatiske, indlevende og respektfulde i vores møde med borgeren. Vi har fokus på at skabe god kontakt, at være nærværende, anerkendende, ærlige og at lytte åbent til borgerens refleksioner og erfaringer. Konsulent og mentor er gennemgående i hele borgerens forløb. Vi skaber motivation og ejerskab ved at understøtte borgerens egne ideer og planer og sætte dem i relation til det overordnede mål om beskæftigelse eller uddannelse. På den måde opnår vi gode resultater og en oplevelse hos borgerne af, at det forandringsprojekt mod job og uddannelse, de er i gang med, bygger på deres faktiske behov og livssituation.

Borger er med til at tilrettelægge egen plan ved opstart i Servisio. Det er afgørende for vores resultater at den enkelte borger forstår målet med indsatsen og kan se et formål med at deltage. Derfor arbejder vi systematisk med at gøre rammerne klare og være inddragende og i dialog omkring dette. Der er ingen borgere der i udgangspunktet har samme skema i Servisio. Der er ikke et standardforløb – hver enkelt borger får sit individuelle tilrettelagte skema.

”Det handler om borgerens livskvalitet. Vi er her selvfølgelig for at tilrettelægge den bedste indsats, så den enkelte kan komme tættere på arbejdsmarkedet og deres mål. Men det er også vigtigt at de er et sted som er godt for dem og hvor de også bliver afklaret i processen mod job”(K, Konsulent i Servisio).

Sprog
Sprog

Sprog

Erfaringsmæssigt er der en gruppe af borgere, som er analfabeter eller som ikke kan skrive eller læse dansk. De vil ikke have udbytte af at deltage på hold, hvor vi skriftligt arbejder med opstilling af CV og ansøgninger på dansk. Denne gruppe tilbyder vi i stedet individuel hjælp og støtte til de skriftlige, jobrettede aktiviteter med en konsulent, der taler borgerens modersmål, eller med tolk. Vores mange mentorer mestre i alt omkring 30 forskellige sprog.

Vi har ligeledes stor erfaring med at kombinere undervisning på modersmål med motiverende indsatser, udvikling af personlige og faglige kompetencer og brancherettet undervisning for borgere, som har svage dansksproglige kompetencer.

Matchende sprog øger forståelse og bedre indlæring både fagligt og personligt hos borgerne, ligesom det også øger motivationen og den dansksproglige indlæring.

Særlige målgrupper
Særlige målgrupper

Særlige målgrupper

Servisio rummer hele målgruppen af ledige og sygemeldte borgere, både borgere under og over 30 år og både med ringe eller stærk tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi har særlige kompetencer i forhold til unge og voksne der skal afklares til uddannelse og job, herunder borgere med fysiske og psykiske lidelser, sociale vanskeligheder, sprogbarrierer, misbrug, borgere uden arbejdsidentitet og borgere med kognitive vanskeligheder.

Vi har opbygget særlige kompetencer i forhold til de unge, der skal videre i uddannelse. Det drejer sig både om aktivitetsparate og uddannelsesparate unge, hvor vi i vores Århus afdeling har særligt fokus på denne målgruppe.

Vi har endvidere opbygget særlige kompetencer i forhold til målgruppen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Via blandt andet Gribskovmodellen 44 point=job, som var målrettet job til etniske kvinder, fra vores arbejde under rammeaftalen med Københavns Kommune de sidste 6 år og gennem jobsøgningsforløb for borgere med etnisk minoritetsbaggrund for bl.a. Roskilde Jobcenter.

Under Gribskovmodellen gik alle kvinderne i job i de første to forløb, og i Roskilde gik 80% videre i virksomhedsrettede indsatser.

”Vi er glade for samarbejdet med Servisio – de er gode til at se muligheder. Gennem et tæt, håndholdt forløb med fokus på jobåbninger, er mange nydanske borgere fra Roskilde kommet videre i ordinært arbejde” (Lisbeth Engholm Larsen, Udviklingskonsulent Roskilde Jobcenter)

Hvorfor vælge Servisio?

I Servisio har vi i øjeblikket to afdelinger i henholdsvis København og Aarhus. I København har vi et dygtigt team af mentorer og konsulenter, som hver dag målrettet arbejder på at få borger tættere på job og uddannelse. Med en arbejdsmarkedseffekt på 57% for jobparate borgerne med anden etnisk baggrund end dansk, ser vi at vores tilgang giver gode resultater.

Vores konsulenter er socialrådgivere eller har anden relevant baggrund, alle med mange års erfaring fra beskæftigelsesområdet. Vi har ligeledes højt specialiserede undervisere med særligt kendskab og uddannelse, inden for de områder de arbejder med.

I Aarhus afdelingen er der fokus på unge og uddannelse, hvor kompetente undervisere og uddannelseskonsulenter arbejder med en helhedsorienteret indsat i forhold til at få de unge i uddannelse og/eller job. På Uddannelseslinjen gik 65% af de unge uddannelsesparate i gang med en uddannelse, efter endt forløb i Servisio, i sidste kvartal.

I Servisio har vi en ligeværdig tilgang i arbejdet med mennesker. Vi skaber gode relationer, og arbejder på at være nærværende i mødet med borger – for derigennem at støtte dem i at få kontakt til egne styrker og ressourcer. Vi tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og sammen med planen fra Jobcentret, er det grundlaget for det videre forløb.

Servisio Aarhus
I Servisio Aarhus arbejder vi som anden aktør for Aarhus Kommune, under Uddannelseslinjen. På Uddannelseslinjen arbejder vi hovedsageligt med unge udsatte i alderen 18-30 år.
Hos Uddannelseslinjen arbejder vi med det hele menneske. For at vi bedst muligt kan afdække den unges behov, tager vi udgangspunkt i hvad den unge kan og er motiveret for. Det kræver et tæt samarbejde og åbenhed. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og har stort fokus på opbygning af gode relationer til de unge, og derigennem skabe tro på- og motivation til at komme videre.
I et forløb på Uddannelseslinjen støtter vi den unge i at blive afklaret omkring, hvad den unge kan og drømmer om i forhold til uddannelse og job. Vi bruger virksomhedspraktik til at understøtte dette. Den unge bestemmer selv, ud fra egne ønsker og drømme, og vi hjælper, hvis der skulle opstå tvivl.
Hvert forløb på uddannelseslinjen er individuelt tilrettelagt. Et forløb bliver sammensat af workshops og individuel vejledning og afklaring.
Gennem vores workshops får den unge faglig opkvalificering i dansk og matematik, uddannelses- og jobafklaring, kompetenceafklaring, øgede samarbejdsevner gennem teambuilding, fysisk træning i træningscenter og hjælp til at skabe ro og overblik via mindfulness.

Servisio København
I Servisio København har vi rammeaftale med Københavns Kommune. Vi arbejder med aktivitetsparate og fleksjobvisiterede borgere over 30 år, under aftalen.

For at skabe rum for arbejdet med den enkeltes ressourcer, har vi undervisning på små hold med individuel målrettet undervisning. Til borgere med anden etnisk baggrund end dansk, tilbyder vi undervisning på deres modersmål. Således opnår borger større læring og bedre dansksproglige kompetencer.

Som noget særligt tilbyder vi træning i varmtvandsbassin i DGI-byen, København samt mestringskurser i forhold til håndtering af fysiske og psykiske vanskeligheder. På mestringskurserne har borgerne blandt andet mulighed for at få hjælp til psykiske vanskeligheder som stress, angst, depression, OCD, misbrug mv., dyrke mindfullness og afspænding samt opnå relevant kropslig træning. Der er endvidere mulighed for at deltage i Fitnesscenter.

I Servisio har vi et stort virksomhedsnetværk både lokalt og regionalt. Det skyldes vores virksomhedskonsulenter og deres vedholdende arbejde for hele tiden at skabe nye kontakter. Vores gode netværk betyder, at vi kan arbejde med små praktikker, som en måde hvorpå borgerne kan komme tættere på arbejdsmarkedet. På den måde forsøger vi at give borgene de bedste forudsætninger for et positivt møde med arbejdsmarkedet.

Servisio er en rummelig organisation med det enkelte menneske i fokus. Vi mener selv at dette er en af de største årsager til vores succes. Vil du vide mere om vores indsats så kontakt os endelig på: info@Servisio.dk eller telefon 70 20 40 55.

Mentor

Ledige stillinger

Servisio søger løbende nye dygtige og engagerede medarbejdere med solide kompetencer inden for beskæftigelsesområdet. Vi søger medarbejdere, som vil hjælpe ledige videre i job, uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet og gøre Servisio til deres fremtidige arbejdsplads. Vi slår ledige stillinger op her på siden.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning og dit CV til info@servisio.dk

Afdelinger